Profile Avatar
devteaminc
*******
*******, ******* *******
*******
******* ******* *******

hệ thống erp là gì? Tổng quan về hệ thống phần mềm ERP
Vậy chính xác ERP là gì? ERP được viết tắt bởi Enterprise Resource Planning – được hiểu là Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Hiểu đơn giản thì hệ thống ERP là hệ thống được dùng để hoạch định tài nguyên trong doanh nghiệp hay tổ chức. Hệ thống này giúp tích hợp các chức năng chung của tổ chức hay doanh nghiệp đó vào trong cùng một hệ thống thay vì việc phải sử dụng các phần mềm đơn lẻ. Chẳng hạn thay vì sử dụng các phần mềm riêng lẻ như: phần mềm tài chính – kế toán, phần mềm quản lý nhân sự,phần mềm quản trị sản xuất, quản lý tiền lương, phần mềm CRM… và các dữ liệu không có tính liên kết và kế thừa thì hệ thống ERP sẽ tích hợp tất cả trên MỘT phần mềm duy nhất và các số liệu sẽ được kế thừa, liên kết với nhau.